Stadgar & Protokoll

§1 Föreningens namn
Den ideella föreningens namn är ”Intresseföreningen Geocaching Uppsala” och kan förkortas till GCU eller gcuppsala.se. På engelska blir detta ”The Geocaching Society of Uppsala”.

§2 Ändamål
GCU är en ideell förening och har som syfte att:

 • främja intresse av och verka för ökade kunskaper om geocaching.
 • verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan utövare
 • Göra Uppsala till ett intressant mål för Geocaching.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala, Uppsala län.

§4 Föreningens verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår motsvarar kalenderår.

§5 Organisation
GCU är en intresseorganisation där både fysiska personer och juridiska personer kan bli medlemmar. Verksamheten bedrivs av styrelsen samt de arbetsgrupper och de funktionärer som styrelsen utser.

§6 Medlemskap
Ansökan om inträde hanteras av styrelsen eller av den styrelsen utser. Medlem ska betala fastställd årsavgift, den som ej före februari månads utgång erlagt gällande avgift anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som önskar utträda ur föreningen ska meddela detta till styrelsen, eller till den som styrelsen utser.

Medlem kan vara av två kategorier:

 • fysisk medlem – för fysiska medlemmar
 • associerad medlem – för företag och organisationer

§7 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen, eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger rätt att begära prövning av fråga om uteslutning till kommande stämma genom anmälan om detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning kungjorts medlemmen.

§8 Medlemsavgift
Årsstämman fastställer medlemsavgift för kommande kalenderår. Styrelsen fastställer medlemsavgift för associerade medlemmar, i varje enskilt fall.

§9 Arvoden
Inga arvoden utgår till föreningens förtoendevalda och funktionärer. Styrelsen kan i varje enskilt fall besluta om att utbetala kostnadsersättningar för t.ex resor som företagits på uppdrag åt föreningen.

§10 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av en ordförande och fem till sju ledamöter, med upp till fyra suppleanter.
Suppleant har rätt att deltaga i alla möten men rösträtt först vid ordinarie ledamots frånvaro. Suppleanter inträder i den ordning de blivit valda. Vid styrelsens konstituerande möte bestäms sekreterare och kassör för aktuell period. Styrelsen ansvarar för att driva föreningen och förvalta dess tillgångar på bästa sätt för att tillvarata föreningens ändamål. Styrelsen kan vid behov utse befattningshavare eller arbetsgrupper som rapporterar till styrelsen. Styrelsen skall dokumentera sina beslut.

Styrelsens ordförande svarar för att kalla till styrelsemöten. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna deltar vid ett möte. Ordförande har utslagsröst om majoritet ej kan uppnås. Ordförande skall omgående kalla till möte om minst två av ledamöterna kräver det.

§11 Föreningens årsstämma
Ordinarie stämma skall hållas under maj månad .

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 • Stämmans öppnande
 • Val av ordförande till stämman
 • Val av protokollförare
 • Val av två justeringsmän
 • Justering av röstlängd
 • Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 • Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas berättelse
 • Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter
 • Val av styrelsens ordförande
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer jämte revisorssuppleanter
 • Val av ledamöter till valberedning
 • Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 • Ärenden från styrelsen
 • Motioner från medlemmar
 • Övriga frågor
 • Stämmans avslutande

Vid årsstämman har endast närvarande fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person.
Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet.

Vid votering har stämmans ordförande utslagsröst utom i personval, där lotten skiljer.

Styrelseledamot eller suppleant för denne får inte deltaga i val av revisorer eller suppleanter för dessa eller i beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen.

§12 Extra stämma
Extra stämma skall av styrelsen utlysas, då styrelsen så finner nödvändigt eller då det påfordras av revisorer eller minst hälften av föreningens medlemmar.

Kallelse skall utfärdas inom två veckor från det att styrelsen erhållit begäran därom. Vid extra årsstämma må till behandling ej upptagas andra ärenden än de i kallelsen till stämman angivna. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som i §11 stadgas om ordinarie årsstämma.

§13 Motioner
Medlem som önskar att ordinarie föreningsstämma skall behandla visst ärende, skall före mars månads utgång ha gjort skriftlig anmälan om detta. Styrelsen skall framlägga ärendet för föreningsstämman jämte eget yttrande.

§14 Kallelse till stämma
Medlem kallas till stämma via den e-postadress som medlemmen uppgett till föreningen. I undantagsfall kan kallelse ske per post då medlem så begärt. Kallelse utsändes senast fyra veckor före stämman. Med kallelsen bifogas uppgift om var handlingar till stämman finns tillgängliga. Handlingar samt motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 10 dagar före stämman.
Då kallelse till stämma har utgått skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna därom.

§15 Revisorer
På ordinarie stämman skall årligen väljas en till två revisorer samt för varje revisor en personlig suppleant.

§16 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av den eller dem styrelsen utser i den form och i den utsträckning styrelsen beslutar i varje enskilt fall.

§17 Årsredovisning
Styrelsen skall senast en månad före ordinarie stämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna, protokoll samt de handlingar revisorerna begär.

§18 Stadgeändring
Stadgeändring kan endast ske om den röstats igenom på två på varandra följande stämmor, med minst 3 månader mellan stämmorna. Vid båda stämmorna krävs bifall från minst två tredjedelar (2/3) av de röstande.

§19 Upplösning
Föreningen kan upplösas endast på styrelsens initiativ genom beslut med bifall av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande på två på varandra följande stämmor, varav minst den ena ska vara ordinare stämma.

Vid föreningens upplösning skall föreningens eventuella behållna tillgångar oavkortat överlåtas till motsvarande organisation inom Sverige som stämman beslutar om i samband med upplösningen eller om sådan saknas annan välgörande organisation som stämman beslutar om.

Mötesprotokoll
Protokoll finns tillgängliga för medlemmar vid förfrågan.