månadsarkiv: april 2015

Årsmöte 2015

27 Maj 2015 har föreningen årsmöte klockan 18.30 – vi återkommer om plats.

Är du intresserad av att delta i GCU’s styrelse, skicka ett mail till info@gcuppsala.se så vidarebefodras detta till valberedare som är Peter Frodemo.

Utdrag ur föreningens stadgar gällande årsmöte:

§11 Föreningens årsstämma

Ordinarie stämma skall hållas under maj månad .

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 • Stämmans öppnande
 • Val av ordförande till stämman
 • Val av protokollförare
 • Val av två justeringsmän
 • Justering av röstlängd
 • Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 • Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas berättelse
 • Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter
 • Val av styrelsens ordförande
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer jämte revisorssuppleanter
 • Val av ledamöter till valberedning
 • Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 • Ärenden från styrelsen
 • Motioner från medlemmar
 • Övriga frågor
 • Stämmans avslutande

Vid årsstämman har endast närvarande fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person. Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet.

Vid votering har stämmans ordförande utslagsröst utom i personval, där lotten skiljer.

Styrelseledamot eller suppleant för denne får inte deltaga i val av revisorer eller suppleanter för dessa eller i beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen.

Vad gäller motioner till årsmötet så har egentligen tiden för inlämnandet av sådana passerat, enligt stadgarna. Men det går bra att fram till dagen innan årsmötet skicka in motioner som du vill ta upp på årsmötet.