månadsarkiv: mars 2021

Årsmöte 2021

Mötet äger rum Torsdagen 20:e Maj kl 18:30-19:30, och hålls digitalt med hjälp av meet.google.com. Anslut här https://meet.google.com/hmr-uqcf-ghu
Behöver du ytterligare instruktioner, se då längst ner i denna nyhetspost.

Är du intresserad av att delta i GCU’s styrelse, skicka ett mail till info@gcuppsala.se eller kontakta valberedare Björn Ramtoft​; bjornolav@hotmail.se

Mötesordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 3. Val av ordförande till stämman
 4. Val av protokollförare
 5. Justering av röstlängd
 6. Val av två justeringsmän
 7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter
 10. Val av styrelsens ordförande
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter
 13.  Val av ledamöter till valberedning
 14. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 15. Ärenden från styrelsen
 16. Motioner från medlemmar
 17.  Övriga frågor
 18. Stämmans avslutande

Vid årsstämman har endast närvarande fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person. Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet.

Observera! Medlem som önskar att ordinarie föreningsstämma skall behandla visst ärende, skall före mars månads utgång ha gjort skriftlig anmälan om detta. Styrelsen skall framlägga ärendet för föreningsstämman jämte eget yttrande.

Vad gäller motioner till årsmötet, om tiden för inlämnandet av sådana passerats, enligt stadgarna, går det ändå bra att fram till dagen innan årsmötet, skicka in motioner som du vill ta upp på årsmötet.

Inlämnade handlingar till stämman finns tillgängliga hos styrelsens ordförande. Skicka ett mail till yxzageo@gmail.com eller ring 070-7516665

Välkommen!


Geocaching Uppsalas årsmötet kommer att hållas virtuellt med hjälp av PC/Mac dator, iPhone, Android eller annan kompatibel webbläsare/klient.

Beroende på vad du har för utrustning kopplar du upp dig på lite olika sätt.

PC/Mac:

 • Du behöver mikrofon, hörlurar och en webbkamera. Det sista är inte nödvändigt då du kan delta utan videobild. Du startar en browser (Chrome, Firefox, Safari etc) och skriver https://meet.google.com/hmr-uqcf-ghu och loggar in med ditt Google konto. (*) När du sedan är inloggad tillåter du Google åtkomst till kamera och mikrofon och sedan på ”Join now”. Google Meet- ordföranden, i detta fall Roger, kommer sedan släppa in dig i mötet.

Iphone/Android:

 • Gå till Google Playstore/Apple Appstore och sök efter Google Meet. Ladda ner appen och starta den. Acceptera åtkomst till kamera och mikrofon. Logga in. Observera även  här behöver du ha ett Google konto för åtkomst. (*) Tryck nu på ”Möteskod” och ange koden ”hmr-uqcf-ghu”. Även här måste Google Meet-ordföranden släppa in dig.

Om du har problem hör av dig till mig eller Roger Nordin i god tid före mötet så ska vi försöka hjälpa dig. Vill du testa en uppkoppling för att verifiera att det fungerar? Hör av dig till någon av oss två!

(*) Har inget konto hos Google så måste du skapa ett. Efter mötet kan du ta bort det igen.