månadsarkiv: mars 2023

Kallelse till GCU Årsmöte 2023

Söndag 14 Maj 2023 har föreningen årsmöte klockan 17:15 – 18:30.

Mötet hålls i Malma Backes Samfällighetslokal, Malma Backe 1E.

Är du intresserad av att delta i GCU’s styrelse, skicka ett mail till info@gcuppsala.se eller kontakta valberedare Björn Ramtoft​på bjornolav@hotmail.se

Dagordning för stämman:

 1. Stämmans öppnande
 2. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 3. Val av ordförande till stämman
 4. Val av protokollförare
 5. Justering av röstlängd
 6. Val av två justeringsmän
 7. Verksamhetsberättelse från styrelsen
 8. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter
 11. Val av styrelsens ordförande
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter
 14.  Val av ledamöter till valberedning
 15. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 16. Ärenden från styrelsen
 17. Motioner från medlemmar
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande

Vid årsstämman har endast närvarande fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person. Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet.

Observera! Medlem som önskar att ordinarie föreningsstämma skall behandla visst ärende, skall före mars månads utgång ha gjort skriftlig anmälan om detta. Styrelsen skall framlägga ärendet för föreningsstämman jämte eget yttrande.

Vad gäller motioner till årsmötet, om tiden för inlämnandet av sådana passerats, enligt stadgarna, går det ändå bra att fram till dagen innan årsmötet, skicka in motioner som du vill ta upp på årsmötet.

Inlämnade handlingar till stämman finns tillgängliga hos styrelsens ordförande. Skicka ett mail till yxzageo@gmail.com eller ring 070-7516665.

Välkommen!