Mega Sweden FAD 2017

Uppsala och GCU har fått äran att tillsammans med Geocaching Sverige arrangera Mega Sweden FAD 2017, vilket är ett stort geocaching-event som går av stapeln på alla helgons dag, varje år. För den som ännu inte vet vad Mega Sweden FAD är kan besöka fad.geocaching.se för att få info om årets event.

Mega Sweden FAD är ett stort event och det kommer att innebära en hel del jobb för att genomföras. En arbetsgrupp under ledning av Hans Blom (yxza) är tillsatt för att planera evenemanget. Vi uppskattar all hjälp vi kan få.

Den som är intresserad av att delta som volontär eller komma med idéer om aktiviteter, föreläsningar, sponsorer m.m. som passar i geocachingsammanhang kan redan nu höra av sig till Hans Blom eller GCU via mail eller facebook.

Kontaktuppgifter:

Uppsala Höstevent 2016

I höst är det dags för vårt årliga återkommande höstevent, denna gång i Stockholms län, men på mark som ägs och förvaltas av Uppsala kommun.

Lördagen den 15 oktober 2016 klockan 10.00 samlas vi vid Pilsbo friluftsområde för en heldag med geocaching, umgänge och grillning med mera.

Schema för dagen:

 • 10.00 – Samling, signering av loggbok, mingel
 • 11.00 – Geocaching del 1
 • 12.30 – Lunchåtersamling (grillning och fika)
 • 13.15 – Geocaching del 2
 • 14.30 – Återsamling (grillning och fika)
 • 15.00 – Avslutning

OBS! Justeringar kan komma att ske i schemat!

Vi ses där!

Eventet på Geocaching.com: https://coord.info/GC6N2CW

Stadsskogens dag 28/8 2016

Söndagen den 28 augusti 2016 kommer GCU att finnas på plats på stadsskogens dag 10.00 – 15.00.

Alla är välkomna att komma och prata med oss, prova på geocaching med handburen GPS eller lära sig hur man kommer igång med geocaching i mobilen.

Mer information om stadsskogens dag finns på uppsala.com.

GPS & Tält – Upplandsbygd

Nu har vi köpt in 10 stycken helt nya Garmin Oregon 600 gps enheter.

Dessa GPS-enheter kommer användas för ”prova på”-kurser i geocaching och utlåning till medlemmar i Geocaching Uppsala.

Vi har dessutom köpt in ett stort och rejält tält på 3×6 meter som vi kan använda när vi anordnar event, året om.

Allt detta har vi köpt in till en summa av nästan 40 000 kronor, som vi fått i EU-bidrag från Leader Upplandsbygd.

Årsstämma avklarad

2015-05-27 hade vi årsstämma och ett konstituerande möte.

Styrelse

 • Ordförande: Kristoffer Malmström (Malmis)
 • Kassör: Bengt Neiss (bns100)
 • Sekreterare: Stina Nyström (wantingmemories)
 • Ledamot: Mikael Esevik (Team_Ese)
 • Ledamot: Hans Blom (yxza)
 • Ledamot: Malin Haijlen (Xera)
 • Ledamot: Björn Ramtoft (Pappabalou)
 • Suppleant: Tony Stenson (tango_sierra)
 • Suppleant: Micke Hamström (Gormare)
 • Suppleant: Mattias Ahlén (mr_finder)

Revisorer28

 • Revisor: Sven Wijk (jôber)
 • Revisorsuppleant: Pamela Davidsson (PlusPam)

Valberedning

 • Peter Frodemo (Royal Frodemos).

Årsmöte 2015

27 Maj 2015 har föreningen årsmöte klockan 18.30 – vi återkommer om plats.

Är du intresserad av att delta i GCU’s styrelse, skicka ett mail till info@gcuppsala.se så vidarebefodras detta till valberedare som är Peter Frodemo.

Utdrag ur föreningens stadgar gällande årsmöte:

§11 Föreningens årsstämma

Ordinarie stämma skall hållas under maj månad .

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 • Stämmans öppnande
 • Val av ordförande till stämman
 • Val av protokollförare
 • Val av två justeringsmän
 • Justering av röstlängd
 • Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 • Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas berättelse
 • Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter
 • Val av styrelsens ordförande
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer jämte revisorssuppleanter
 • Val av ledamöter till valberedning
 • Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 • Ärenden från styrelsen
 • Motioner från medlemmar
 • Övriga frågor
 • Stämmans avslutande

Vid årsstämman har endast närvarande fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person. Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet.

Vid votering har stämmans ordförande utslagsröst utom i personval, där lotten skiljer.

Styrelseledamot eller suppleant för denne får inte deltaga i val av revisorer eller suppleanter för dessa eller i beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen.

Vad gäller motioner till årsmötet så har egentligen tiden för inlämnandet av sådana passerat, enligt stadgarna. Men det går bra att fram till dagen innan årsmötet skicka in motioner som du vill ta upp på årsmötet.