Kategoriarkiv: information

Kallelse till GCU årsmöte 2020

Söndagen 17:e Maj 2020 har föreningen årsmöte klockan 15.00

OBSERVERA! Årsmötet sker online via Google Meet.

Anslut på https://meet.google.com/onv-reuv-dvd

Är du intresserad av att delta i GCU’s styrelse, skicka ett mail till info@gcuppsala.se eller kontakta valberedare Björn Ramtoft; bjornolav@hotmail.se

Mötesordning:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande till stämman

3. Val av protokollförare

4. Justering av röstlängd

5. Val av två justeringsmän

6. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas berättelse

7. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter

10. Val av styrelsens ordförande

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

12. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter

13. Val av ledamöter till valberedning

14. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår

15. Ärenden från styrelsen

16. Motioner från medlemmar

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

Vid årsstämman har endast närvarande fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person. Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet.

Observera! Medlem som önskar att ordinarie föreningsstämma skall behandla visst ärende, skall före mars månads utgång ha gjort skriftlig anmälan om detta. Styrelsen skall framlägga ärendet för föreningsstämman jämte eget yttrande.

Vad gäller motioner till årsmötet, om tiden för inlämnandet av sådana passerats, enligt stadgarna, går det ändå bra att fram till dagen innan årsmötet, skicka in motioner som du vill ta upp på årsmötet.

Inlämnade handlingar till stämman finns tillgängliga hos styrelsens ordförande. Skicka ett mail till yxzageo@gmail.com eller ring 070-7516665

Välkommen!

Medlemsavgift 2019

Från och med 1 januari 2019 går det att betala medlemsavgift för 2019.
Nytt för detta år är att alla över 18 år betalar 100kr för medlemskap och alla under 18 år blir medlem gratis.

Som GCU-medlem kan du från och med 2019 även bli medlem i Alewalds kundklubb och direkt få tillgång till högsta årsbonusklass på 10%. Fullständiga villkor hittar du på www.alewalds.se.

Adventskalender 2018

Ni har väl inte missat vår egna traditionella Adventskalender? Just nu finns det det åtta datum kvar att välja mellan, nämligen 3, 4, 8, 12, 14, 17, 18 och 19. Självklart ska du ställa upp och boka ett datum, om du inte redan har gjort det. Det gör du genom att höra av dig till info@gcuppsala.se eller via facebook. Ambitionsnivån avgör du helt och hållet själv. Låt oss inte bryta en gammal fin tradition sedan 2011.

GPS & Tält – Upplandsbygd

Nu har vi köpt in 10 stycken helt nya Garmin Oregon 600 gps enheter.

Dessa GPS-enheter kommer användas för ”prova på”-kurser i geocaching och utlåning till medlemmar i Geocaching Uppsala.

Vi har dessutom köpt in ett stort och rejält tält på 3×6 meter som vi kan använda när vi anordnar event, året om.

Allt detta har vi köpt in till en summa av nästan 40 000 kronor, som vi fått i EU-bidrag från Leader Upplandsbygd.